Toelichting fietsprogramma

Hallo fietsliefhebbers,

Het jaar 2022 wordt een feestelijk  jaar waarin we ons 25-jarig jubileum vieren op woensdag 24 augustus. Tevens hebben we na 2 coronajaren bijna weer een “normaal” fietsprogramma gemaakt. Afspraken voor eventueel een rondleiding of iets extra kunnen nu echter moeilijk al gemaakt worden. Wellicht kunnen we in de loop van het jaar nog wat extra’s toevoegen.

Ook is de groepsgrootte per fietstocht op een maximum van 16 deelnemers gesteld. Wanneer meer dan 16 personen zich aanmelden voor een thuistocht dan gaat een vrijwilliger met een klein groepje een extra tocht maken. Voor deze extra tochten zullen in de maanden maart en april op de woensdagen 23 en 30 maart en 13 en 20 april extra begeleiders opgeleid worden, die een drietal “standaardtochten”  kunnen fietsen. Hiervoor hebben zich al 8 vrijwilligers aangemeld, maar je kunt je altijd nog hiervoor  aanmelden bij Hetty Roth (06-13925860).

Voor de uittochten kan je je vóór 16 maart aanmelden met het Aanmeldformulier uittochten. Ook hier geldt een maximum van 16 deelnemers. Zie verder onder Regels en Afspraken.

Tip: Fiets gelijk mee om weer in conditie te komen en zorg dat je fiets (vooral qua banden) weer tiptop in orde is. Op de Waterbus is er geen gelegenheid meer om in of uit te checken. Dat kan nu op de haltes.

WEBSITE FIETSCLUB

De originele fietsprogramma’s van de woensdag en donderdag staan op de website van de Fietsclub: www.fietsclubwielzate.nl. Ook deze Toelichting bij de fietsprogramma’s staat op de website.

Na een fietstocht wordt het verslag van de fietsleider met eventuele foto’s zsm op de website geplaatst.

Tip: Kijk voor de meest actuele info  op het Activiteitenoverzicht op deze website.

FIETSPROGRAMMA

Is de datum van een fietstocht “zwart”afgedrukt dan is vooraf aanmelden noodzakelijk. Voor alle UITtochten dien je je altijd vooraf aan te melden (bij voorkeur met het Aanmeldformulier).

Bij sommige fietstochten staat een *. Dit betekent extra informatie over een fietstocht; zie hieronder:

Do 12 mei       Diner in Kesteren na afloop (vrije keuze), waar we ook parkeren.

Wo 15 juni     Museum Twintighoeven is gratis.

Wo 25 mei     Veer naar eiland Sophia vaart vanaf 12 uur. Fooi voor veerpont, Bezoek Bezoekerscentrum is gratis. Koffie en toilet aanwezig.

Wo 1 juni       Veer over Rottemeren beperkt aantal personen per keer. Kosten 50 cent. Bij te veel deelnemers moet deel omfietsen.

Wo 13 juli      Pannenkoeken eten bij Pannenkoekenmolen De Graanhalm bij Burgh-Haamstede.

Do 14 juli       Veer over Rottemeren beperkt aantal personen per keer. Kosten 50 cent. Bij te veel deelnemers moet deel omfietsen.

Wo 12/19 okt Pannenkoeken Oude Maas, vooraf aanmelden. Rustende leden kunnen hieraan ook deelnemen. Indien je op beide data kunt geef dat dan svp aan. Later word je ingedeeld.

 REGELS EN ALGEMENE AFSPRAKEN

Indien je meefietst met onze fietsclub dien je op de hoogte te zijn en je te houden aan de afspraken en de regels van onze fietsclub, omschreven in deze Toelichting bij het Fietsprogramma

-Leden kunnen alleen aan de fietstochten deelnemen indien zij het Formulier Aansprakelijkheid ondertekend hebben ingeleverd bij het secretariaat.

-Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij beschikt over respect, incasseringsvermogen en verdraagzaamheid ten opzichte van alle leden van de fietsclub.

-We zijn een “club”. Probeer het vormen van “groepjes” te voorkomen en fiets en zit niet altijd naast dezelfde persoon.

-Zorg er met elkaar voor dat nieuwe leden zich snel thuis voelen in de fietsclub. Laat nieuwe leden dus niet alleen fietsen.

-De fietsleider is tijdens een fietstocht aanspreekpunt voor alle aangelegenheden die zich voordoen tijdens de fietstocht.

-De fietsleider kan vrijwilligers vragen om hem/haar te ondersteunen met het innen en tellen van te betalen kosten i.v.m. gebruikte consumpties, km-vergoeding, kosten voor de pont, entree e.d. De fietsleider is eindverantwoordelijk voor een zorgvuldige en correcte afrekening.

-Alle deelnemers worden geacht de route van de fietsleider te volgen. Je dient de fietstocht niet te verlaten  voordat aangekomen is bij het “afscheidspunt”,aangegeven en bepaald door de fietsleider. Dit kan bijv. een waterbushalte zijn, of vóór of net na de brug over de Noord of bij het splitsingspunt bij het ARA-hotel. Bij voorkeur in “stedelijk”gebied. De fietsleider zal bij het afscheidspunt vragen of iedereen in staat is zelf naar huis te rijden vanaf dit afscheidspunt (bijv. nieuwe leden). Desnoods mee terugfietsen naar Wielstaete.

-De fietsleider kan niet op alles voorbereid zijn en zal indien een situatie daarom vraagt soms een beslissing/besluit moeten nemen waar niet iedereen zich altijd in kan vinden. Je wordt echter geacht om de beslissing van de fietsleider te accepteren, alle aanwijzingen op te volgen en zijn/haar medewerking te verlenen. Ben je het niet eens met een beslissing van de fietsleider uit dat dan niet (luidkeels) in de groep, maar spreek de fietsleider hier eventueel later persoonlijk op aan.

-Meningsverschillen en/of irritaties naar en/of over elkaar worden niet in de fietsgroep met elkaar besproken, maar buiten de fietsgroep met de betrokkenen zelf.

-De fietsleider is bevoegd, indien hij of zij dit in het belang van de groep of de situatie acht, een lid tijdens de fietstocht aan te spreken op zijn gedrag. Verwacht wordt dat je je dan aanpast.

-Bij regelmatige ongeregeldheden, het niet opvolgen van aanwijzingen en/of accepteren van een beslissing van de fietsleider of ander onjuist gedrag van een lid, zal de fietsleider dit melden aan de algemeen fietsleider. De algemeen fietsleider zal contact opnemen met de overige leden van het bestuur.  Het bestuur kan vervolgens besluiten een waarschuwing te geven aan het lid. Verandert het gedrag van het lid na de waarschuwing niet dan zal het bestuur in het belang van de  fietsclub maatregelen treffen.

 VEILIGHEID

-Alle deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed en veilig verloop van de tocht.

-Ieder lid houdt zich aan de normale verkeersregels; zo wordt niet door rood licht gereden en met maximaal 2 fietsers naast elkaar.

-Tijdens het fietsen dient iedere deelnemer te zorgen voor voldoende afstand met zijn voorganger, opdat plotseling invoegen mogelijk is. De linkerrijder voegt in achter de rechterrijder.

-Op smalle (fiets) paden en drukke wegen of dijken zonder fietspad rijden we achter elkaar en niet naast elkaar.

Op het moment dat, ongeacht de reden, tijdens het fietsen gestopt wordt zorgt iedere deelnemer dat de doorgang op de openbare weg vrij blijft en alle overige weggebruikers ongehinderd zijn/haar weg kunnen voortzetten.

– Bij oversteekplaatsen, waar de fietsleider stopt, wacht iedereen zonder de weg te blokkeren, totdat de fietsleider het sein geeft om over te steken.

-De fietsleider waarschuwt vaak voor obstakels in de weg  (een paaltje in de weg wordt nl. bij het rijden in een groep niet opgemerkt). Geef de waarschuwing dan ook door aan de fietsers achter je.

– Ben je in het bezit van een mobiele telefoon, neem die dan bij voorkeur mee.

Tijdens fietstochten draagt ieder lid vanwege de veiligheid een veiligheidshesje met de opdruk van de fietsclub Wielzate. De fietsleider ziet hier op toe.

De hesjes zijn eigendom van de fietsclub en genummerd. De Secretaris beheert deze hesjes. De veiligheidshesjes blijven eigendom van de club en het hesje moet worden ingeleverd bij het beëindigen van het lidmaatschap. Wanneer men het hesje kwijtraakt dient een vergoeding van 10 euro te worden betaald. Het is niet toegestaan zelf iets te schrijven op het hesje.

Alleen in bijzondere omstandigheden mag de fietsleider besluiten dat de hesjes niet gedragen hoeven te worden (bijv. extreem warm weer).

Bij het niet dragen van het veiligheidshesje, bijv. vergeten, zal de fietsleider dit aantekenen op de presentielijst. Bij herhaaldelijk niet dragen of niet juist dragen van het veiligheidshesje zal de algemeen fietsleider het lid hierop aanspreken.

Fluitjes zijn in het bezit van de fietsleider, een middelste en de achterste fietser. De fietsleider ziet hierop toe. De achterste fietser fluit wanneer hij dit nodig acht. Dit kan o.m. zijn bij pech, ongeluk, achterblijvers, wanneer de groep uit elkaar valt, plotselinge sanitaire stops of technische redenen. De middelste fietser fluit ter ondersteuning van de achterste, mocht e.e.a. niet gehoord worden door de fietsleider.

– Je blijft achter de fietsleider rijden en vóór de achterste fietser met een fluitje.

– Melden zich meer dan 16  leden voor een thuistocht, dan wordt een extra fietstocht gefietst met een assistent. Hiervoor worden dit jaar vrijwilligers opgeleid. De fietsleider vraagt wie fietsleider wil zijn van de 2e groep. Zijn er geen gegadigden dan kan de 2e groep niet starten en start er 1 groep met maximaal 16 deelnemers! De fietsleider ziet hier op toe en is hier verantwoordelijk voor.

De deelnemers bepalen gezamenlijk in goed overleg wie deel uitmaakt van de 1e en de 2e groep. Indien de deelnemers hier niet gezamenlijk in goed overleg kunnen uitkomen, bepaalt de fietsleider wie deelneemt aan de 1e en de 2e groep.

Ongeval of valpartij

De fietsleider neemt een EHBO tasje van de fietsclub tijdens iedere fietstocht mee. Dit bevat alleen de meest elementaire verplichte EHBO spullen. Neem zelf ook je eigen pleisters en evt. medicijnen mee.

Tevens is een ledenlijst met noodnummer(s ) van een contactpersoon aanwezig met wie de fietsleider in noodgevallen contact kan opnemen. Bij het onwel of ernstig ziek worden van een deelnemer zal de fietsleider of een ander lid naar 112 bellen voor advies of hulp.

Wil je niet gereanimeerd worden dan dien je een officieel armbandje of kettinkje te dragen met daarop duidelijk aangegeven dat je niet gereanimeerd wilt worden.

Aanrijding

Bij lichamelijk letsel politie bellen 0900-8844. Bij ernstig letsel 112.

-Schadeformulier met de bestuurder invullen. Heeft hij of zij dat niet bij zich, zet dan de situatie in woord en schets op papier. Onderteken niet als het opgetekende verhaal niet klopt.

-Vraag de naam- en adresgegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen.

-Noteer nummer- of nummerplaatje.

-Vraag je fietsenmaker bij reparatie om een gespecificeerde rekening en bewaar de vervangen onderdelen.

Conditie fiets:

Iedere fiets dient in goede staat te verkeren. De banden dienen een goede en juiste spanning te hebben.

Elektrische fietsen:

-Deelnemers met een elektrische fiets passen hun snelheid aan aan die van de overige deelnemers.

-Deelnemers met een elektrische fiets rijden bij voorkeur achteraan (dus ook op een helling), tenzij de fietsleider anders besluit, bijv. bij medische noodzaak of bepaalde weersomstandigheden.

Deelnemers met een elektrische fiets dienen lid te zijn van een hulpdienst (bijv. via ENRA, Fietsned of ANWB).

-De fietsleider mag je bij pech verzoeken je alarmdienst voor reparatie en/of op te halen in te schakelen.

-De accu dient bij aanvang voldoende opgeladen te zijn. Twijfel je aan het vermogen van de accu neem dan je oplader mee (voor in de pauze).

Pech onderweg, bijv lekke band,

In eerst instantie zal geprobeerd worden of de band of het technisch euvel verholpen kan worden. Is dat niet mogelijk dan zal een fietsenmaker ingeschakeld worden of gebeld worden naar je hulpdienst (bijv. ANWB).

 Meenemen tijdens fietstocht:

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij of zij voldoende eten en drinken meeneemt voor onderweg. Denk ook altijd aan je veiligheidshesje van de fietsclub, kleingeld, OV chipkaart,  paspoort of ID-kaart, mobiele telefoon, bandenreparatiemateriaal, reserve fietssleutel, basis EHBO-spullen,  eventueel oplader accu.  Neem ook altijd regenkleding mee, desnoods een noodponcho.

 Route en snelheid fietstocht en pauzes:

De bestaande regel is dat op woensdag de fietstocht ca. 30 tot ca. 40km bedraagt en op donderdag ca. 50km. Is een tocht langer dan dit voorgeschreven aantal km dan wordt dat in het fietsprogramma vermeld. De fietsleider dient zich hieraan te houden. Ook dient hij zich te houden aan de opgegeven route. Alleen bij een gegronde reden mag hij hiervan afwijken.

De fietsleider bepaalt wanneer en waar wordt gestopt voor een pauze voor koffie, thee of de lunch. Tijdens iedere fietstocht is het streven dat na ongeveer 10 kilometer of een uur fietsen (kan in de praktijk meer of minder zijn) gestopt wordt voor een korte rust- of drinkpauze ‘uit de fles’.

Op de woensdag wordt minimaal één maal gestopt voor een koffiepauze en de aangehouden snelheid  is ca 15 km per uur (indien mogelijk). Op de donderdag wordt minimaal tweemaal gestopt voor een koffie- en een lunchpauze en de aangehouden snelheid is ca 17 km per uur (indien mogelijk).

Onderweg kan een bezoek worden afgelegd aan een evenement, museum, attractie o.i.d. Deelname hieraan is verplicht indien het onderdeel vermeld is in het fietsprogramma. Wanneer het onderdeel niet vermeld is in het fietsprogramma is deelname niet verplicht, maar wanneer je niet deelneemt is het wel gewenst dat je bij de fietsleider afspreekt waar en op welk tijdstip je weer aanwezig moet zijn om vervolgens met de groep de fietstocht gezamenlijk voort te zetten.

Bezoeken etablissementen en afrekenen

-Bij bezoek aan een drink-, eet- of overnachtinggelegenheid, organisatie, attractie en andere gelegenheden dient een ieder zich als gast te gedragen.

-Bij aankomst gaat de fietsleider als eerste naar binnen en neemt contact op met een vertegenwoordiger van de desbetreffende gelegenheid/organisatie voor afspraken met betrekking tot: “We komen met een x aantal personen en waar kunnen we plaatsnemen en op welke manier kan afgerekend worden”.

-De fietsleider is aanspreekpunt naar het etablissement.

-Er wordt niet geschoven met meubilair zonder overleg met de fietsleider.

-Er worden geen plaatsen gereserveerd voor een ander fietslid.

-Bij een eet- of drinketablissement worden normaliter geen zelf meegenomen drink- en/of etenswaren genuttigd.

De fietsleider bepaalt het moment van vertrek.

– Gebruik je geen consumptie en wil je wel gebruik maken van het toilet dan dien je zelf te informeren of dat is toegestaan (al dan niet tegen betaling).

Vormen van afrekenen:

De fietsleider bepaalt de manier van afrekenen.

  1. Afrekenen per tafel: Iemand van de tafel verzamelt het geld bij iedereen van de tafel, controleert het bedrag met de nota van de tafel en rekent af.
  2. Afrekenen met totaalnota. Fietsleider vraagt per tafel aan 1 lid om totaal van eigen tafel te verzamelen. Fietsleider ontvangt van elke tafel het totaalbedrag, controleert het met de totaalnota en draagt het geld af bij het etablissement.
  3. Afrekenen per persoon aan de kassa. Voor vertrek controleert de fietsleider bij het etablissement of iedereen afgerekend heeft.

UITTOCHTEN

De kilometervergoeding voor de uittochten is voor 2022:  €0,23 per km per auto en €0,26 per km voor auto met fietsentrailer. €4,- voor ophalen wegbrengen fietstrailer naar stalling.

Het maximum aantal deelnemers van een uittocht is 16 deelnemers. Voor alle uittochten is het verplicht om je van te voren aan te melden. Bij voorkeur d.m.v. het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier dient vóór 16 maart 2022 bij de algemeen fietsleider (coördinator) ingeleverd te worden. Aanmelden na 6 maart kan alleen schriftelijk bij de fietsleider van de desbetreffende uittocht.  Aanmeldingen worden gerangschikt op alfabet (achternaam) en aanmeldingen vóór 16 maart hebben voorrang.

Aanmelden voor een uittocht is mogelijk tot maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan de dag van de uittocht en deze worden toegevoegd aan de deelnemerslijst. (N.B. Aanmeldingen voor 16 maart hebben echter voorrang). Aanmeldingen na maandagavond 19.00 uur komen niet op de deelnemerslijst en ook niet op de afvallijst. Deze deelnemers kunnen alleen mee als er plaats is.

 Afmelden uittochten

Afmelden kan, bij voorkeur schriftelijk (per mail of met opgestuurd briefje of in de brievenbus), bij de fietsleider van de desbetreffende uittocht. Verplicht is de reden erbij te vermelden.

Bij afzegging voor maandagavond 19.00 uur, voorafgaand aan de desbetreffende uittocht, zonder een dringende reden, wordt de deelnemer bij de eerstvolgende aangemelde uittocht op de 1e plaats gezet om af te vallen.

Bij afzegging na maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan de desbetreffende fietstocht of zonder afmelding niet komen opdagen op de aangemelde uittocht moet de deelnemer naar rato meebetalen aan de benzine- en alle gemaakte kosten.

Bij heel slecht weer (aanhoudende regen en/of storm) of bij calamiteiten (ziekte fietsleider) gaat de uittocht niet door.

Bij annulering van een uittocht neemt de fietsleider bij voorkeur op de avond voorafgaand, maar uiterlijk vóór 8 uur ’s morgens op de dag van de uittocht, telefonisch contact op met alle deelnemers.

De geplande uittocht wordt in principe, mits de weersomstandigheden het toelaten, een thuistocht.

Zijn er teveel aanmeldingen en/of te weinig bestuurders dan worden de afvalregels toegepast.

Afvalregels bij fietstochten met verplichte aanmelding:

Deelnemers die bij een uittocht noodzakelijk zijn als bestuurder hebben voorrang.

Deelnemers die zich voor 16 maart middels het aanmeldformulier hebben aangemeld krijgen voorrang.

Deelnemers die in het lopende jaar lid zijn geworden, vallen als eerste af.

Vervolgens vallen de deelnemers af van wie de achternaam begint met de letter A, daarna met de letter B en zo verder. De deelnemers die zijn afgevallen komen op een afvallijst te staan. Er wordt gebruik gemaakt van een doorlopende lijst. Met andere woorden er wordt niet jaarlijks een nieuwe lijst gemaakt. Ben je al een keer afgevallen dan heb je voorrang bij de eerstvolgende aangemelde uittocht.

Op maandagavond voorafgaand aan de uittocht weet de fietsleider nagenoeg zeker wie wel/niet meegaan en wie eventueel zal afvallen. Indien er sprake is van afvallers dan zal de fietsleider via de mail of telefoon contact opnemen met de desbetreffende deelnemer(s). De fietsleider geeft de afvallers door aan de algemene fietsleider (coördinator) voor de afvallijst.

Fietstrailer en fietsendragers

Het maximaal aantal fietsen op de trailer is 12. Advies is om de fiets op slot te zetten  tijdens tochten waar fietstrailer met fietsen onbeheerd staat,  maar daar is ieder lid zelf verantwoordelijk voor.

De bestuurders van auto’s met fietsendragers zijn zelf verantwoordelijk voor de maximale belasting van de fietsendrager en de toegestane hoeveelheid kogeldruk! De bestuurders nemen normaliter hun eigen fietsen mee op de fietsendrager. Er worden geen vaste onderlinge afspraken gemaakt voor de overige fietsen op de fietsendragers.

Fietsen die op de trailer meegaan dienen vrij te zijn van stuur- en zijtassen, losse (bescherm)attributen, voorwerpen op de bagagedrager en accu’s van e-bikes.

VERTREKTIJDEN

Alle deelnemers dienen uiterlijk op het aangegeven tijdstip bij het vertrekpunt aanwezig te zijn. Normaliter wordt niet gewacht op laatkomers. De fietsleider geeft echter het definitieve moment van vertrek aan en bepaalt of er wel of niet op laatkomers wordt gewacht.

Thuistochten:

Verzamelen is mogelijk vanaf 9.00 uur bij Wielstaete, standaardtijdstip van vertrek: 9.30 uur van Wielstaete, tenzij in het programma een andere startplaats en/of tijdstip is aangegeven. De fietsleider komt altijd naar het vertrekpunt. Bij dubieus weer wordt door de fietsleider bij de startplaats (na overleg met de aanwezigen) besloten of de fietstocht wel of geen doorgang vindt. Vooraf bellen naar de fietsleider met de vraag of de tocht doorgaat heeft dus geen zin.

Uittochten met de trein (Merwede-Lingelijn):

In 1 trein is plaats voor 12 fietsen. Zijn er meer dan 12 deelnemers dan reizen we in 2 groepen. Fietsen gaan gratis mee met de trein. Voordeelurenabonnementen zijn geldig na 9 uur tot 16 uur. In juli en augustus ook buiten spitstijd. Iemand met een voordeelurenabonnement mag max. 3 reizigers met 40% korting meenemen.

Wil je meereizen met iemand met een voordeelurenkaart dan dien je voordat je incheckt bij elke reis “samenreiskorting” op je OV chipkaart te laden. Of 2 keer voor zowel heen- als terugreis.

Vergeet niet in – en uit te checken bij de Qbuzz paal bij het in- en uitstappen.

Voordat je terugreist moet je opnieuw “ samenreiskorting”  op je OV-chipkaart laden, indien bij je heenreis niet 2 keer de samenreiskorting erop hebt gezet.

Van te voren wordt door de fietsleider aan alle deelnemers via de mail/nieuwsbrief/telefoon medegedeeld in welke groep hij/zij is ingedeeld (afhankelijk van woonplaats en bezit van voordeelurenabonnement) en hoe laat je verwacht wordt bij het station Dordrecht.

Uittochten met fietstrailer:

Iedere deelnemer is even na 9.00 uur aanwezig bij Wielstaete, zowel fietsers als bestuurders van auto’s. Direct wordt begonnen met het opladen van de fietsen op de trailer. Na het opladen van de fietsen bepaalt de fietsleider het moment van vertrek (ca 9.20 uur). Tijdens de uittocht verstrekt de fietsleider, aan één van de deelnemers, een overzicht van te betalen en te vergoeden benzinekosten. De desbetreffende deelnemer draagt zorg voor het ophalen en uitbetalen van de benzinekosten. De fietsleider is eindverantwoordelijk voor een zorgvuldig verloop hiervan.

Na maandagavond 19.00 uur en tenminste een dag voor de uittocht, ontvangen alle deelnemers een mailtje van de fietsleider met o.a. : Routebeschrijving naar de parkeerplaats en de indeling van de auto’s. Iedere bestuurder moet in staat zijn om zelfstandig naar de plaats van bestemming (parkeerplaats) te kunnen rijden en weer naar Wielstaete terug te rijden.

Fietsvakanties georganiseerd door de Fietsclub

De fietsclub organiseert meestal 1 of meerdere fietsvakanties per jaar. Daarvoor zijn een organisator en eventueel fietsleider(s) nodig. De organisator regelt de accommodatie (zoals bijv. het hotel, de aanmeldingen, vervoer en vervoersvergoedingen, stelt een programma op en is aanspreekpersoon naar de accommodatie). De financiële afwikkeling van deze fietsvakanties geschiedt buiten de clubkas om.

De organisator is meestal ook fietsleider, maar meerdere fietsleiders zijn mogelijk (bijv. bij meedoen aan fietsvierdaagse met verschillende afstanden).

De regels bij de fietstochten zijn normaliter ook van toepassing tijdens de fietsvakanties. Alleen is men niet verplicht om altijd aan het programma mee te doen, maar neem in dat geval contact op met de organisator (je wilt bijv. een dag niet meedoen, maar zelf die dag iets anders doen).

De benzinevergoeding is gelijk aan de benzinevergoeoding op de uittochten.

N.B. Bij fietsvakanties, die op eigen initiatief door leden van de fietsclub georganiseerd worden, zijn de fietsregels van de fietsclub niet van toepassing.